دختر فراری…..کیستی ای دختر.....؟
تو بگو نامت چیست؟
به کجا در سفری؟
رهنمایت،پس کیست؟
راه دوری داری
آسمان هم ابریست
لحظه ی طوفان است
 و هوا هم وحشیست
و در این راه دراز
مار و گرگ و افعیست
تو نرو این ره را
که به ظاهر زیباست
آخر این قصه
گریه و بی رحمیست.
              مرتضی قاسمی.ترانه های سوخته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.